Home Lezingen Excursies Discussiegroepen Bestuur Genootschap Contact Downloads
kop-afbeelding

Koninklijk Genootschap Physica


Natuur- en Letterkundig genootschap
Nemo Solus Satis Sapit"
opgericht te Alkmaar in 1782

Lidmaatschap

Informatie voor als u overweegt lid te worden

Lidmaatschap
Als u belangstelling heeft voor het lidmaatschap kunt u schriftelijk of per email bij de secretaris een aanvraag indienen die is vergezeld van uw adres- en contactgegevens en een korte biografie waarin opleiding, ervaring en interesses worden vermeld. Het bestuur legt in volgorde van ontvangst de aanvragen voor aan de leden om daarover in hun volgende bijeenkomst te beslissen. De aanwezige leden geven door middel van witte en bruine bonen - een grappige traditie van voor 1800 - hun goedkeuring of afwijzing te kennen. Na een (overigens gebruikelijke) goedkeuring overhandigt de secretaris aan het nieuwe lid de Wet van het Genootschap, alsmede een in 2015 uitgekomen boekje over de geschiedenis van Physica. Vanaf het moment van ontvangst van uw aanvraag bent u welkom om als genodigde zonder stemrecht de voordrachten van het Genootschap bij te wonen tot op de bijeenkomst waarop u zult worden voorgedragen. De convocaten aan de leden zullen ook u worden toegezonden. De contributie bedraagt € 20,00 per persoon per kalenderjaar, bij voorkeur te voldoen met een doorlopende machtiging; als u na 1 juli lid wordt, bent u over het resterende deel van het kalenderjaar geen contributie verschuldigd.

Contributie
De leden kunnen het voor het Genootschap gemakkelijk en goedkoper maken door de jaarlijkse contributie te voldoen met behulp van een doorlopende automatische incasso machtiging. Indien u dit niet al gedaan heeft, kunt u hiervoor alsnog opdracht geven door na het downloaden van het machtigingsformulier dit ingevuld in een gefrankeerde enveloppe op te sturen naar:
Koninklijk Genootschap Physica,
t.a.v. mw. T.H. van Bergen Rijperwaard 113, 1824 JN Alkmaar
Indien u van deze mogelijkheid geen gebruik wenst te maken, verzoeken wij u de contributie van € 20,00 steeds voor eind januari over te maken op bankrekening NL30 INGB 0000 303672 t.n.v. penningmeester Koninklijk Genootschap Physica.

Regels voor het machtigen