Home Lezingen Excursies Discussiegroepen Genootschap Historie Lidmaatschap Bestuur Statuten Contact Downloads
kop-afbeelding
Koninklijk Genootschap Physica
Natuur- en Letterkundig genootschap

"Nemo Solus Satis Sapit"
opgericht te Alkmaar in 1782

Contact

Wet van het Koninklijk Genootschap PHYSICA

De statuten van het genootschap worden al heel lang 'de Wet' genoemd. De oudste bewaarde versie stamt uit 1814. (Zie onder Historie.) De huidige versie is vastgesteld in 2008 en volgt hieronder.

EERSTE HOOFDSTUK
Het Genootschap en zijn leden

Art. 1. Naam en zetel.
Het Genootschap is opgericht op 21 oktober 1782 als Natuur- en Letterkundig Genootschap "Solus Nemo Satis Sapit" en is gevestigd te Alkmaar. Het Genootschap staat sinds het begin van de 20e eeuw bekend als Natuur- en Letterkundig Genootschap PHYSICA onder de zinspreuk "Solus Nemo Satis Sapit". Op 23 juni 1954 is dit in de Wet aangepast. Bij Koninklijk besluit van 16 oktober 2007 is aan het Genootschap het predikaat Koninklijk verleend. Vanaf 28 februari 2008 is de naam "Koninklijk Genootschap PHYSICA", hierna te noemen het Genootschap.

Art. 2. Doelstelling.
Het doel van het Genootschap is: het voor de leden doen houden van voordrachten over natuur- en letterkundige en daarmee in verband staande onderwerpen. Het behandelen van godgeleerde of staatkundige strijdpunten is niet geoorloofd.

Art. 3. Verenigingsjaar.
Het verenigingsjaar van het Genootschap valt samen met het kalenderjaar.

Art. 4. Leden.
Het Genootschap bestaat uit gewone leden en ereleden.

Art. 5. Gewone leden.
Personen die lid willen worden van het Genootschap dienen daartoe een aanvraag in bij de secretaris. Deze aanvraag dient vergezeld te gaan van een beknopte levensbeschrijving. De secretaris deelt de namen van degenen die lid willen worden mee in de convocatie van de reguliere, maandelijkse bijeenkomsten. In deze bijeenkomst wordt over het verzoek tot toelating gestemd middels de bonenprocedure. Een persoon wordt als lid toegelaten wanneer de stemprocedure meer witte dan bruine bonen heeft opgeleverd. Leden ontvangen bij toetreding een exemplaar van deze Wet met daarin hun "Bewys van Lidmaatschap".

Art. 6. Ereleden.
Ereleden zijn personen aan wie, wegens wetenschappelijke verdienste of ter erkenning van belangrijke diensten aan het Genootschap bewezen, het erelidmaatschap wordt verleend door de algemene ledenvergadering

Art. 7. Contributie.
Gewone leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan het bedrag door de algemene ledenvergadering wordt bepaald. Een persoon die lid wordt, is alleen contributie voor dat jaar verschuldigd bij toetreding voor 1 juli. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

Art. 8. Ontzetting uit het lidmaatschap.
Het bestuur kan een lid uit het lidmaatschap ontzetten wegens handelen in strijd met de Wet of met besluiten van het Genootschap, alsook wegens onredelijke benadeling van het Genootschap. Het besluit tot royement wordt onverwijld schriftelijk medegedeeld aan het betrokken lid, dat dan binnen één maand na de datum van die mededeling in beroep kan komen bij de ledenvergadering.


TWEEDE HOOFDSTUK
Het bestuur

Art. 9. Taak van het bestuur.
Het bestuur geeft leiding aan het Genootschap, waakt over handhaving van de Wet en vertegenwoordigt het Genootschap in en buiten rechte.

Art. 10. Samenstelling.
Het bestuur bestaat uit tenminste zeven leden: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en leden.

Art. 11. Kandidaatstelling.
Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn continuïteit. Het stelt kandidaten voor ten behoeve van vacante plaatsen in het bestuur. Leden kunnen met instemming van minimaal vijf leden tot 24 uur voor de algemene ledenvergadering tegenkandidaten indienen bij de secretaris. Een bestuurslid wordt in deze vergadering uit en door de leden voor een periode van drie jaar gekozen en mag zich eenmaal voor een aansluitende periode van drie jaar herkiesbaar stellen.

Art. 12. Verkiezingen.
Alle verkiezingen van het bestuur geschieden met gesloten briefjes en met meerderheid van stemmen. Indien bij drie of meer kandidaten voor één positie geen der kandidaten meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen krijgt, heeft een herstemming plaats tussen de twee personen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht in de eerste ronde. Staken bij een keuze tussen twee personen de stemmen, dan beslist het lot. Op de eerste bestuursvergadering na de verkiezing wordt de functieverdeling door het bestuur vastgelegd en draagt het oude bestuur zijn taken over aan het nieuwe bestuur.

Art. 13. Voorzitter.
De voorzitter leidt alle vergaderingen. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de vice-voorzitter zijn functies waar en bij afwezigheid van beiden een der overige bestuursleden.

Art. 14. Secretaris.
De secretaris houdt aantekening van alles wat op een bestuursvergadering en in een ledenvergadering besloten wordt. Na goedkeuring worden de notulen van de algemene ledenvergadering door de voorzitter ondertekend. De secretaris voert de correspondentie van het Genoot-schap, is verantwoordelijk voor archivering van de bescheiden van het Genootschap en is verantwoordelijk voor het beheer van de website van het Genootschap. Hij convoceert de vergaderingen van bestuur en leden en maakt het seizoensprogramma aan de leden bekend. Op de jaarvergadering brengt hij een jaarverslag uit. De secretaris houdt het kabinet van de Koning(in) op de hoogte van bestuursmutaties en zorgt voor aanvraag van de vijfentwintig jarige continuering van het predikaat.

Art. 15. Penningmeester.
De penningmeester beheert de geldmiddelen van het Genootschap, vordert het verschuldigde in en doet de gewone en andere door het bestuur goedgekeurde uitgaven. De jaarlijkse rekening en verantwoording van de penningmeester wordt onderzocht door een kascommis-sie van tenminste twee personen. Zij worden benoemd door de ledenvergadering uit hun midden voor een periode van maximaal twee jaar. Ze mogen geen deel uit maken van het bestuur.

Art. 16. Bestuursvergaderingen.
De voorzitter roept het bestuur bijeen zo dikwijls als hij dit nodig acht en voorts indien drie leden van het bestuur zulks verlangen.


DERDE HOOFDSTUK
Ledenvergaderingen

Art. 17. De Ledenvergadering.
De hoogste macht in het Genootschap berust bij een ledenvergadering.

Art. 18. Algemene ledenvergadering.
De Algemene ledenvergadering wordt jaarlijks gehouden vóór de eerste april. De algemene ledenvergadering beslist over de goedkeuring van het jaarverslag van de secretaris. Zij beslist voorts over de goedkeuring der rekening en verantwoording van de penningmeester, gehoord het jaarverslag van de kascommissie. Daarna brengt de penningmeester het ontwerp der begroting van ontvangsten en uitgaven ter tafel en beslist de vergadering omtrent de goedkeuring daarvan.

Art. 19. Overige ledenvergaderingen.
Het bestuur roept verdere ledenvergaderingen bijeen zo dikwijls als het dit nodig acht. Indien tenminste tien leden zulks schriftelijk verzoeken, onder mededeling van de te behandelen punten, zal een ledenvergadering door het bestuur worden bijeengeroepen binnen veertien dagen na binnenkomst van het verzoek. Wordt aan het verzoek niet of niet tijdig voldaan, dan kunnen de leden die het hebben ingediend, zelf een ledenvergadering uitschrijven.

Art. 20. Vergaderingen met voordrachten.
Om de doelstelling van het Genootschap te realiseren, zal zo mogelijk telkens op de eerste maandag der maand, gedurende de maanden januari, februari, maart en april en vervolgens gedurende de maanden oktober, november en december een vergadering gehouden worden, des avonds te acht uur. Voor deze vergadering heeft ieder lid het recht van introductie van één genodigde. Het bestuur kan meer genodigden toelaten.

Art. 21. Convocaties.
Alle vergaderingen worden geconvoceerd op een termijn van tenminste tien dagen. Het bijeenroepen geschiedt door een aan alle leden te zenden mededeling.


VIERDE HOOFDSTUK
Algemene bepalingen

Art. 22. Vereisten voor geldigheid van besluiten.
Alle besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen, behalve gevallen waarin deze wet anders voorschrijft. Blanco stemmen zijn van onwaarde. Bij het staken der stemmen in bestuursvergaderingen beslist de voorzitter. Bij het staken der stemmen in ledenvergaderingen geldt het voorstel als verworpen.

Art. 23. Wijzigingen van deze wet.
Een besluit tot wijziging van deze wet is slechts geldig indien het voorstel daartoe op de agenda van een algemene ledenvergadering is geplaatst en indien de vergadering tenminste tweederde van het aantal geldige stemmen de wijziging heeft aangenomen.

Art. 24. Ontbinding.
Een besluit tot ontbinding van het Genootschap is slechts geldig indien het voorstel daartoe op de agenda van een algemene ledenvergadering is geplaatst en indien dat besluit met tenminste twee derde van de geldige stemmen is aangenomen. De vergadering beslist over de bestemming van het vermogen. Bij ontbinding van het Genootschap gaat het archief van rechtswege over naar de gemeente Alkmaar. De vergadering die tot ontbinding besluit, wijst de personen aan die met de liquidatie zijn belast.

Art. 25. In werkingtreding.
Deze wet treedt in werking op de dag waarop zij in een notariële akte zal zijn vastgelegd.

aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 4 februari 2008.