Home Lezingen Excursies Discussiegroepen Genootschap Historie Lidmaatschap Bestuur Statuten Contact Downloads
kop-afbeelding
Koninklijk Genootschap Physica
Natuur- en Letterkundig genootschap

"Nemo Solus Satis Sapit"
opgericht te Alkmaar in 1782

Genootschap

Het Boekje

In 1982 bestond het genootschap 200 jaar. In dat jaar bestond het bestuur uit mevr.drs E. Koelma, voorzitter(!), Mr F. Zeiler, vice-voorzitter, Mr J.H. Rombach secretaris, G.G. van Manen, penningmeester, mevr. H.E. Haverkamp-Lebbink en de heren Mr B. Posch, Th.J. de Munnik,en J. Greebe. Het ledental groeide in dit jaar van 110 naar 116. De viering van het jubileum was een hoogtepunt in het bestaan van het genootschap. Er was een prijsvraag voor leerlingen (met helaas slechts drie inzendingen die alle drie op 4 oktober van dat jaar een prijs ontvingen), een tentoonstelling onder de titel "Tot aanmoediging van weetlust" in het Stedelijk Museum (geopend op 29 oktober), een ontvangst van het bestuur ten stadhuize waarbij de burgemeester een eerste exemplaar van catalogus van de bibliotheek van Physica ontving, een symposium in de aula van het Murmelliusgymnasium op 29 en 30 oktober waar diverse toespreken werden gehouden, onder andere over de geschiedenis van het genootschap en ten slotte een receptie op 1 november in de grote zaal van het 'Gulden Vlies'.

De voordrachten die tijdens dit jubileumjaar werden gehouden over de geschiedenis van het genootschap werden gebundeld. Vanaf dat moment kreeg elke spreker een exemplaar na afloop van zijn lezing. Toen de voorraad uitgeput raakte is in 1997 door het toenmalige bestuur onder voorzitterschap van dr J.A. Goedkoop een nieuw boekje samengesteld met als titel "Het Alkmaar Genootschap Physica sinds 1782" (52 blz.). De stichting Energie-onderzoek Centrum Nederland in Petten en het bureau BetaText in Bergen bleken bereid dit in een oplage van 500 exemplaren gratis voor het genootschap te drukken. Op 20 januari 1997 is het boekje tijdens een bijeenkomst in 'de Vestibule' (Ritsevoort 28) door de beide directies aan de voorzitter aangeboden tijdens een bijeenkomst die door mevr. drs S.E. van Ernst was georganiseerd. De Alkmaarsche Courant heeft in zijn nummer van 28 januari aan deze gebeurtenis aandacht besteed. De toenmalige leden kregen de gelegenheid dit boekje in ontvangst te nemen. Daarvan is door 82 (van de 149) leden gebruikt gemaakt. Voortaan werd het boekje aan elke spreker en elk nieuw lid uitgereikt. In dit boekje stonden bijdragen van de eerder genoemde Mr. J.H. Rombach en van de toenmalige voorzitter dr. J.A. Goedkoop, die in mei van dit jaar terugtrad als voorzitter, maar doorging als secretaris.

Van deze bijeenkomst zijn enkele foto's beschikbaar die u hieronder aantreft. Door op een foto te klikken kunt u er vergroot doorheen bladeren.In 2014, het ledental was aan het einde van dit jaar gegroeid naar 230, was de voorraad boekjes weer zo goed als op en werd door het bestuur onder voorzitterschap van drs A. Snater besloten tot een heruitgave, waarbij een hoofdstuk over de jongste geschiedenis van na 1996 werd toegevoegd. Dit nieuwe hoofdstuk werd samengesteld door het erelid drs R.S de Vries, de in 2014 aftredende secretaris ir M.H.H. Höfelt en de vice-voorzitter dr G.E. Booij. In de bijeenkomst van 4 januari 2016 werd dit boekje aan alle leden ter beschikking gesteld. Vanaf deze datum wordt dit nieuwe boekje aan alle sprekers en alle nieuwe leden overhandigd.


De tekst van dit laatste boekje kunt u downloaden door op onderstaande afbeelding te klikken.
boekje 2015
+/  ×