Lidmaatschap

Als u belangstelling heeft voor het lidmaatschap kunt u schriftelijk of per email bij de secretaris een aanvraag indienen die is vergezeld van uw adres- en contactgegevens en een korte biografie waarin opleiding, ervaring en interesses worden vermeld. De laatste informatie is van belang omdat het lidmaatschap de verplichting met zich meebrengt een beroep van het bestuur om in het belang van het genootschap taken op u te nemen zorgvuldig te overwegen.
Het bestuur legt in volgorde van ontvangst steeds maximaal twee van de aanvragen voor aan de leden om daarover in hun volgende bijeenkomst te beslissen. De aanwezige leden geven door middel van witte en bruine bonen ‑ een traditie sedert 1800 ‑ hun goedkeu­ring of afwijzing te kennen. Na een (overigens gebruikelij­ke) goedkeuring overhandigt de secre­taris aan het nieuwe lid een diploma, met annex daaraan de Wet van het Genootschap, alsmede een in 1996 uitgekomen boekje over de geschiedenis van Physica.
Vanaf het moment van ontvangst van uw aanvraag bent u welkom om als genodigde zonder stemrecht de voordrachten van het Genootschap bij te wonen tot op de bijeenkomst waarop u zult worden voorgedragen. De convocaten aan de leden zullen ook u worden toegezonden.
De contributie bedraagt € 20,00 per persoon per kalen­derjaar, bij voorkeur te voldoen met een doorlopende machtiging; als u na 1 juli lid wordt, bent u over het resterende deel van het kalenderjaar geen contributie verschuldigd.

Contributie

Met ingang van 2010 kunnen leden het voor het Genootschap gemakkelijk en goedkoper maken door de jaarlijkse contributie te voldoen met behulp van een doorlopende automatische incasso machtiging. Indien u dit niet al gedaan heeft, kunt u hiervoor alsnog opdracht geven door na het downloaden van het machtigingsformulier dit ingevuld in een gefrankeerde enveloppe op te sturen naar:

Koninklijk Genootschap Physica,
t.a.v. mw. T.H. van Bergen
Rijperwaard 113
1824 JN  Alkmaar

Indien u van deze mogelijkheid geen gebruik wenst te maken, verzoeken wij u de contributie van € 20 steeds voor eind januari over te maken op
bankrekening NL30 INGB 0000 303672 t.n.v. penningmeester Koninklijk Genootschap Physica.

 

Regels voor het machtigen

  • Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u acht weken de tijd om uw bank de opdracht te geven het bedrag terug te boeken;
  • De jaarlijkse contributie zal aan het einde van de maand februari van uw rekening worden afgeschreven;
  • Bij een verhoging van de contributie, goedgekeurd in de algemene leden vergadering, geeft u ongevraagd toestemming deze verhoging af te boeken;
  • De machtiging vervalt automatisch als u uw lidmaatschap van het Genootschap beëindigt, of als u de machtiging intrekt door dit op schrift of per email aan de secretaris van het Genootschap te kennen te geven.