Over het Genootschap

In Alkmaar bestaan vele verenigingen op allerlei ge­bied; na het kaasdragersgilde is de oudste hiervan het Koninklijk Genootschap Physica. Dit werd in 1782 werd opgericht als het Alkmaarse Natuur- en Letterkundig Genootschap Physica onder de zinspreuk "Nemo Solus Satis Sapit" en het is sindsdien onafgebroken actief geweest. Onlangs is ter gelegenheid van het 225-jarig bestaan aan het Genootschap het predikaat Koninklijk verleend.

Het karakter van het Genootschap wordt bepaald door een aantal tradities in de organisatie en de activiteiten, maar de handhaving heeft niet geleid tot sleur en verstarring. De apparatuur die het Genootschap ooit gebruikte voor het doen van experimenten zijn sinds 2000 opgeslagen in het Stedelijk Museum Alkmaar. Nog steeds organiseert het Ge­nootschap een winterpro­gramma van een zevental lezingen voor leden en belangstel­lenden, afwisselend over een onderwerp van natuurweten­schappelijke en literaire c.q. historische aard in de ruimste zin, door een bekend en deskundig spreker, eventueel ook uit eigen kring. Uit de gekozen onderwer­pen van de laatste jaren blijkt vooral ook belangstel­ling voor de huidige stand van zaken in allerlei weten­schappelijke disciplines.
Al vele jaren worden deze lezingen gehouden op de eerste maandag van de maanden oktober tot en met april, een zevental voordrachten dus per jaar. Sinds 2015 is dat in het wijkcentrum "Thuis in Overdie", Van Maerlantstraat 8-10 te Alkmaar, steeds om 20.00 uur.

Hiernaast organiseert het Genootschap tweemaal per jaar een excursie.

Er functioneren discussiegroepen  waarin wetenschappelijke onderwerpen aan de hand van geselecteerde litteratuur uitvoerig worden besproken.

Momenteel heeft het Genootschap een erelid, drs. R.S. de Vries in Bergen, en ruim 220 gewone leden.

In de rubriek "Contact" van deze website vindt u gegevens van de huidige bestuursleden.

Deze link boekje Physica