BIJEENKOMSTEN KONINKLIJK GENOOTSCHAP PHYSICA

Elke eerste maandag van de maanden oktober tot en met april organiseert het Genootschap een lezing op wetenschappelijk niveau.  De lezingen vinden steeds plaats in het Wijkcentrum "Thuis in Overdie", Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar.

 

Op 1 december 2014 sprak:

Prof. dr. P.H.A. (Paul) Frissen

hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg over:

De fatale staat: waarom de terugtredende overheid steeds groter wordt

Waarom kunnen we maar niet aanvaarden dat de wereld onvolmaakt is? Waarom weigeren we collectief ons te verzoenen met tragiek? Pech, leed en risico vinden politici, burgers en media onverdraaglijk. Bovendien lijkt de overheid opgezweept door een populistisch vertoog waarin grote problemen worden geagendeerd en vooral symbolisch oplossingen worden gepropageerd. In het bestaande systeem wordt daarop met maakbaarheid en technocratie gereageerd. Daartegenover beluisteren we nu alom dat de overheid wil terugtreden. Zo luidt het officiële discours, dat zelfs geleid heeft tot een nieuw, door het kersverse staatshoofd gemunte begrip – ‘de participatiesamenleving’. Wat zou een dergelijke terugtreding kunnen betekenen? Verschillende opties zijn denkbaar. De overheid zelf lijkt vooral te hopen op een ontwikkeling waarbij burgers en maatschappelijke organisaties zich gaan gedragen als uitvoerders van beleid. Bovendien is er veel argwaan. Vandaar dat er wel vijftien monitors worden voorbereid om de drie decentralisaties in het sociale domein te volgen. Meest waarschijnlijke uitkomst is dat de terugtredende overheid vooralsnog vooral groter wordt. Is er een uitweg? Alleen als we politiek bereid zijn tragiek te aanvaarden. Als niets doen altijd een optie is. En als we doordrongen zijn van het besef dat de terugtocht de moeilijkst van alle operaties is. Dat vraagt om een overheid die van hoge kwaliteit is.

Paul Frissen (Puth, 1955) is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur te ’s-Gravenhage, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van het MOTI (Museum Of The Image) in zijn woonplaats Breda. Hij publiceerde onder andere De Staat van Verschil. Een Kritiek van de gelijkheid (2007, vierde druk 2010), Gevaar verplicht. Over de noodzaak van aristocratische politiek (2009, tweede druk 2012), Van goede bedoelingen, de dingen die nooit voorbijgaan (2012, tweede druk 2013). In augustus 2013 is verschenen De fatale staat. Over de politiek noodzakelijke verzoening met tragiek (Van Gennep, Amsterdam 2013, derde druk september 2013).